You are here

Servizos de Consultoría

A limpeza das augas é un requirimento indispensable para extraer alimentos de calidade, e un elemento test_anfipodosesencial para garantir a seguranza alimentaria do peixe e mariscos galegos.

Na actualidade a protección do medio mariño costeiro debe seguir o marco lexislativo europeo establecido pola Directiva Cadro de Augas (DCA) (Directiva 2000/60/CE), a Directiva de Estratexias Mariñas (Directiva 2008/56/CE), e as normas de calidade de auga para sustancias prioritarias actualizadas na Directiva 2013/39/UE.

Ecotox, en colaboración coa Unidade de Calidade Ambiental da ECIMAT, ofrece os siguintes servizos de consultoría en Calidade de augas e control da contaminación química e microbiolóxica.

 

1. CLASIFICACIÓN DO ESTADO ECOLÓXICO DAS MASAS DE AUGA DACORDO A DCA

A DCA establece para os indicadores biolóxicos 5 categorías de calidade (alta, boa, moderada, pobre e mala), de menor a maior alteración humana das condicións de referencia naturais, co seu correspondente código de cores. A equipa ECOTOX adaptou os principais bioensaios ecotoxicolóxicos para a súa aplicación a augas costeiras e de transición no marco desta directiva (Táboa 1).

Táboa1.
  Ourizo de mar Anfípodos Copépodos Bivalvos Dafnia Microalgas
Categorías PNR Toxicidade Mortalidade(%) Toxicidade Mortalidade(%) Toxicidade Mortalidade(%) Toxicidade Mortalidade(%) Toxicidade Mortalidade(%) Toxicidade
ALTA >0.879 Ausencia                    
BOA 0.879–0.649 Ausencia <30 Baixa <10 Baixa <20 Ausencia <10 Baixa    
MODERADA 0.649–0.508 Indicios 30-40 Indicios 10-30 Indicios 20–30 Indicios 10-30 Indicios    
POBRE 0.508–0.240 Relevante 40-60 Considerable 30-50 Considerable 30-50 Considerable 30-50 Considerable    
MALA <0.24 Alta >60 Moi Alta >50 Moi Alta >50 Alta >50 Moi Alta    

 

2. AVALIACIÓN DE RISCO A PRIORI DE NOVAS SUSTANCIAS QUÍMICAS E MATERIAIS, E PROPOSTA DE NORMAS DE CALIDADE DE AUGA

Dacordo ao protocolo REACH, o set básico de datos de toxicidade acuática dunha sustancia química está constituído por probas de toxicidade con organismos de tres niveis tróficos: Nivel trófico I (microalgas), Nivel trófico II (invertebrados), Nivel trófico III (peixes):

  Nivel Trófico I Nivel Trófico II Nivel Trófico III
Mariñas Isochrysis spp., Phaeodactylum spp.
ISO 10253:2007
Paracentrotus lividus
 ICES TIMES Nº51
Acartia spp.
ISO 14669:1999
Cyprinodon variegatus
US-EPA 821-R02-014
Continentais Pseudokirchneriella spp., Desmodesmus spp.
OECD Prueba Nº201
Acartia spp.
ISO 6341:1996
Danio rerio
OECD Prueba Nº236

 

3. BIOENSAIOS PARA A CARACTERIZACIÓN DO MATERIAL DRAGADO EN PORTOS

A xestión de materiais dragados en España debe seguir as recomendacións das Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE ESTRATEGIAS MARINAS 2014, que inclúen a avaliación da toxicidade dos materiais mediante os bioensaios da bioluminiscencia bacteriana, ourizo de mar e anfípodos:

Test Previo de Toxicidade (TPT)
(con bacterias)
Bioensaio en Fase Líquida
(con ourizos)
Bioensaio en Fase Sólida
(con anfípodos)
Bioluminiscencia con Vibrio fischeri (MICROTOX)
ISO 11348-3:2007
Test de fertilización con Paracentrotus lividus Test de embrioxénesis con Paracentrotus lividus Test de supervivencia con Corophium sp.

 

4. ANÁLISE MICROBIOLÓXICA DE AUGAS DE BAÑO

La Directiva 2006/7/CE establece como requisito microbiológico mínimo para autorizar o baño en augas costeras y de transición <500 UFC E. coli por 100 mL.  ISO 9308-1:2014.

 

 

Ir arriba

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.